Regulamin i polityka prywatności

§ 1 Organizator.

1. Organizatorem szkolenia jest spółka Adinspire Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, KRS 0000476999, REGON 146897155, NIP 5272702144, adres poczty elektronicznej: szkolenia@adinspire.com, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2 Definicje.

1) Szkolenie – usługi świadczone przez Organizatora w postaci szkoleń dotyczących praktyk SEO i programów partnerskich.
2) Strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://seoaffiliatepro.pl.
3) Uczestnik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony internetowej i/lub, która wykupiła Szkolenie.
4) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5) Rejestracja - zgłoszenie chęci wykupienia Szkolenia (złożenie oferty nabycia Szkolenia) na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Cenniku zamieszczonym na Stronie internetowej, poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na Stronie internetowej lub na stronie http://seoaffiliatepro.syskonf.pl/rejestracja.
6) Cennik – lista aktualnych opłat stanowiących wynagrodzenie Organizatora za Szkolenie, umieszczona na Stronie internetowej pod adresem: https://seoaffiliatepro.pl.
7) Umowa – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest nabycie Szkolenia, do zawarcia której dochodzi na odległość poprzez dokonanie Rejestracji (złożenie oferty nabycia Szkolenia) przez Uczestnika i przyjęcie oferty przez Organizatora. Integralną częścią Umowy jest niniejszy Regulamin i Cennik.

§ 3 Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania przez Organizatora z Uczestnikami Umów oraz ich wykonywania i jest zamieszczony na Stronie internetowej pod adresem: https://seoaffiliatepro.pl.
2. Każda osoba dokonująca Rejestracji jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
3. Wszystkie informacje oraz szczegóły dotyczące proponowanych przez Organizatora Szkoleń są dostępne na Stronie internetowej.
4. Porozumiewanie się przez Organizatora z Uczestnikiem, będącym Konsumentem, następować będzie drogą elektroniczną (e-mail).

§ 4 Zawarcie umowy.

1. Informacje o Szkoleniach wraz z podaniem wysokości opłaty, prezentowane na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Szkoleniach wraz z podaniem wysokości opłaty prezentowane na Stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez dokonanie Rejestracji (złożenie oferty) przez Uczestnika i jej akceptacji przez Organizatora.
3. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na Stronie internetowej powinien wypełnić i wysłać formularz Rejestracji, podając następujące dane Uczestnika:
a. Aktywny adres e-mail,
b. Imię i nazwisko,
c. Miejscowość zamieszkania,
d. Numer telefonu.
4. Inne formy rejestracji możliwe są tylko po uprzednim porozumieniu z Organizatorem.
5. W celu wysłania formularza Rejestracji należy kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”.
6. W odpowiedzi na złożoną ofertę, Organizator w terminie 3 dni, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Uczestnika adres e-mail w celu:
a. zaakceptowania oferty – w takim przypadku Umowa zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia przez Organizatora,
b. odmowy przyjęcia oferty – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy,
c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia Umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Uczestnika.
7. Kontroferta, o której mowa w ust. 6 pkt c jest wiążąca dla Organizatora w terminie 3 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Uczestnika w terminie jej obowiązywania powoduje zawarcie Umowy na warunkach określonych w kontrofercie.
8. Konsument zawierający Umowę na mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia, wyraża żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi Szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w § 7 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
9. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail z potwierdzeniem rejestracji na szkolenie.

§ 5 Warunki płatności za Szkolenie.

Opłaty za Szkolenie określone w Cenniku obejmują: uczestnictwo w Szkoleniu, materiały dla Uczestnika i catering.
1. Wszystkie opłaty podane w Cenniku określone są w polskich złotych (PLN) i stanowią łączne opłaty za Szkolenie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania rabatów dla większych grup Uczestników.
3. Uczestnicy nabywający Szkolenie oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz korekt faktur VAT drogą elektroniczną, na adres email podany w formularzu Rejestracji.
4. Opłata za Szkolenie płatna jest z góry, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia, z zastrzeżeniem ust. 5. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora wskazany w wiadomości e-mail przesłanej Uczestnikowi przez Organizatora po dokonaniu Rejestracji lub za pomocą płatności online.
6. W przypadku zawarcia Umowy w czasie, gdy do rozpoczęcia Szkolenia pozostało mniej niż 7 dni, opłata za Szkolenie płatna jest z góry w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Szkolenia.
6. W przypadku określonym w ust. 5 oraz w przypadku uiszczenia opłaty za Szkolenie za wyraźną zgodą Organizatora wyrażoną mailowo na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia, dowód zapłaty należy okazać Organizatorowi bezpośrednio przed rozpoczęciem Szkolenia.
7. Nieuiszczenie opłaty za Szkolenie w terminie określonym w ust. 4, 5 lub 6 nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy i rezygnacją z udziału w Szkoleniu.

§ 6 Zmiana terminu Szkolenia.

1. Organizator zachowuje prawo odwołania Szkolenia najpóźniej w terminie 7 dni przed zaplanowanym dniem rozpoczęcia Szkolenia. Szkolenie może być odwołane za pomocą poczty elektronicznej (wiadomości e-mail) lub listów poleconych. Odwołanie Szkolenia jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy przez Organizatora (umowne prawo odstąpienia). Jeżeli Szkolenie zostanie odwołane, Uczestnik otrzyma pełny zwrot uiszczonej opłaty za Szkolenie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. przesunięcia Szkolenia na inny termin w przypadku, gdy liczba zgłoszonych Uczestników jest mniejsza niż 12 osób,
b. zmiany miejsca Szkolenia, z zastrzeżeniem że Szkolenie odbędzie się w tym samym mieście, które pierwotnie zostało wskazane jako miejsce prowadzenia Szkolenia,
c. modyfikacji przerw i godzin rozpoczęcia poszczególnych części szkolenia – z zastrzeżeniem stałej liczby godzin Szkolenia oraz godziny jego rozpoczęcia i zakończenia.
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 2 lit. a, Organizator powiadomi niezwłocznie Uczestnika o tym zdarzeniu na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu Rejestracji, najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia. Uczestnik ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi całą uiszczoną opłatę za Szkolenie.
4. W przypadku zaistnienia zdarzeń opisanych w ust. 2 lit. b-c, Organizator powiadomi niezwłocznie Uczestnika o tym zdarzeniu na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu Rejestracji, najpóźniej w terminie 3 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia.

§ 7 Odstąpienie od Umowy

1. Możliwa jest rezygnacja ze Szkolenia przez Uczestnika i odstąpienie od Umowy w terminach wskazanych poniżej. W celu wykonania uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Uczestnik składa Organizatorowi oświadczenie na piśmie lub drogą mailową, na adres wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, o odstąpieniu od Umowy. W przypadku złożenia oświadczenia:
a. najpóźniej w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia, Organizator zwróci Uczestnikowi 95% wpłaconej opłaty za Szkolenie,
b. w terminie od 7 do 13 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia, Organizator zwróci Uczestnikowi 75% wpłaconej opłaty za Szkolenie,
c. w terminie 6 dni lub późniejszym przed datą rozpoczęcia Szkolenia, Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej opłaty za Szkolenie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do umożliwienia uczestnictwa w Szkoleniu w innym terminie bez pobierania dodatkowych opłat Uczestnikowi, który odstąpił do Umowy w trybie opisanym w ust. 1 z uzasadnionych przyczyn.
3. Postanowienia ust. 1-2 nie dotyczą Konsumentów.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Uczestnik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy (rezygnacji ze Szkolenia) bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, przed upływem terminu.
5. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
6. Zwrot wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie.
7. W wypadku zawarcia Umowy w warunkach określonych w § 4 ust. 8 niniejszego Regulaminu, prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje od momentu zakończenia świadczenia usługi.
8. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszego Regulaminu, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej opłaty za Szkolenie.
9. Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Szkolenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone Uczestnikowi na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail podany przez Uczestnika przy Rejestracji. W przypadku złożenia przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą, a Organizator zwróci Uczestnikowi całą uiszczoną przez Uczestnika Opłatę za Szkolenie w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy na rachunek bankowy podany przez Uczestnika.

§ 8 Rejestrowanie Szkolenia.

1. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie, przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej, lub na rozpowszechnianie treści i przebiegu Szkolenia w jakiejkolwiek formie przez Uczestnika, ani w całości, ani we fragmentach.

§ 9 Zachowanie poufności.

1. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że wszelkie treści oraz materiały prezentowane na Szkoleniu są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną organizatora (Adinspire sp z o.o.) oraz są objęte ochroną prawną. Przez treści i materiały należy rozumieć w szczególności treść wszystkich wystąpień, prezentacji, zdjęć, pism i arkuszy kalkulacyjnych, materiałów informacyjnych, wzorów pism i umów cywilnoprawnych prezentowanych w czasie Szkolenia lub udostępnionych uczestnikom Szkolenia po Szkoleniu.
2. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że wszelkie treści oraz materiały prezentowane na Szkoleniu lub udostępnione uczestnikom Szkolenia po Szkoleniu przekazywane są do mojego własnego użytku w mojej własnej działalności związanej z SEO lub afiliacją, nie zaś do prezentowania innym osobom w ramach szkoleń, publikacji, wystąpień, e-booków, webinarów etc.
Zobowiązuję się nie wykorzystywać jakichkolwiek treści i materiałów prezentowanych na Szkoleniu lub udostępnionych uczestnikom Szkolenia po Szkoleniu do celów innych niż związane bezpośrednio z moją działalnością związaną z wynajmem, zarządzaniem i obrotem nieruchomościami.
3. W związku z autorskim charakterem treści i materiałów prezentowanych na Szkoleniu lub udostępnionych uczestnikom Szkolenia po Szkoleniu akceptuję, że wykorzystywanie ich chociażby w części do prezentowania innym osobom w ramach szkoleń, publikacji, wystąpień, e-booków, webinarów etc., czy udostępniania lub publikacji w jakiejkolwiek innej formie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora pod rygorem nieważności.
4. W razie naruszenia przez Uczestnika Szkolenia postanowień § 8 ust. 2 oraz § 9 ust. 2, 3 i 4 powyżej, Uczestnik Szkolenia zobowiązuje się do zapłaty na rzecz organizatora (Adinspire sp z o.o.) solidarnie kary umownej w kwocie 50.000 zł za każde naruszenie, co nie wyłącza uprawnienia wierzycieli do dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wartość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

§ 10 Ochrona danych osobowych.

1. Organizator zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w celach marketingowych.
3. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
4. Baza danych osobowych Uczestników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6. Organizator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jego działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Uczestnikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Organizatorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych osobowych ze zbioru Organizatora jest dokonywane na podstawie przesłania do Organizatora pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Uczestnika.

§ 11 Reklamacje

1. W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że sposób realizacji Szkolenia nie jest zgodny z Umową, ma on prawo do złożenia reklamacji na adres szkolenia@adinspire.com lub w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Szkolenia lub też od dnia, w którym zgodnie z Umową Szkolenie miało się zakończyć. Reklamacja powinna zawierać, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji:
a. imię i nazwisko Uczestnika,
b. oznaczenie Szkolenia,
c. opis zastrzeżeń dotyczących Szkolenia,
d. datę zawarcia Umowy.
2. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Uczestnik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację w formie pisemnej lub na podany adres e-mail.

§ 12 Odpowiedzialność.

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wprowadza dalej idącą odpowiedzialność.

§ 13 Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Organizatora. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów.
3. Konsument może skorzystać z pozasądowych, powszechnie dostępnych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych w regulaminach instytucji prowadzących takie postępowania, w szczególności: miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów i Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Inspekcji Handlowej.
4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych Umów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji nowego Regulaminu na Stronie internetowej pod adresem: https://seoaffiliatepro.pl/regulamin.htm.
Zmienionego Regulaminu nie stosuje się do Umów zawartych przed jego wejściem w życie.

Zachęcony programem szkolenia?

Zapisz się i zarezerwuj miejsce już dziś!

Nie czekaj, do ostatniej chwili.

Nie wiem czy nie wspominaliśmy, ale mamy tylko 30 miejsc..

Cennik szkolenia:

Plan A
499 /PLN BRUTTO

Uczestnictwo w szkoleniu

Przerwy kawowe + obiad

Materiały udostępnione po szkoleniu

Zapisz się

Partner szkolenia

Kontakt

Organizatorem szkolenia jest Adinspire sp. z o.o
Masz pytania? Napisz do nas:

  • Adinspire sp. z o.o.
  • szkolenia@adinspire.com
  • Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
  • KRS 0000476999, REGON 146897155, NIP 5272702144

Miejsce szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Jupiter
ul. Towarowa 22, Sala Jupiter: